o stowarzyszeniu

  • o stowarzyszeniu

 

Kilka słów o nas

Powstałe 5 marca 2002 r. POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII BEHAWIORALNEJ z siedzibą w Krakowie jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą osoby czynnie realizujące terapię behawioralną.

Nasze cele statutowe zakładają:

1) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy terapeutycznej i edukacji dla osób  niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie;

2) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy terapeutycznej i edukacji dla innych grup społecznych celem rozwiązywania ich problemów funkcjonalnych i adaptacyjnych lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

3) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, badania naukowe, organizację seminariów i konferencji;

4) aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych;

5) merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami,  stosującymi terapię behawioralną;

6) prowadzenie placówek terapii behawioralnej w tym: szkół i zespołów szkół (publicznych i niepublicznych; masowych i specjalnych; podstawowych, gimnazjalnych i innych), świetlic, przedszkoli (publicznych i niepublicznych), ośrodków etc